The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Bruger:Rene/Sandkasse

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Distriktets historie

På Landsmøde 2002 blev det besluttet at nedlægge de gamle distrikter og slå divisionerne sammen til større enheder, der fik navnet distrikter. Formålene var at frigøre lederkræfter – når der ikke skulle findes folk til både division og distrikt – at styrke divisionerne der havde svært ved at samle folk til lokale arrangementer, at gøre uddannelsen mere lokal og at fjerne det ekstra led mellem gruppe og korps. Herefter var det så op til divisionerne selv at tale sammen og se om de kunne slå sig sammen. Det væsentligste krav var, at det maksimalt måtte tage en time at køre mellem to yderpunkter i distriktet; ellers ville nærhedsprincippet ikke kunne fungere. Derudover skulle et distrikt helst omfatte 15-20 grupper og 600-800 medlemmer.

Begyndelsen (2003-2004)

Begyndelsen (2003-2004) I efteråret 2002 var divisionerne i fuld gang med at finde sammen. Lyngens Distrikt blev dannet ved, at Uldjyde Division centreret omkring Herning-Ikast blev sluttet sammen med Kong Ran Division lokaliseret omkring Give. Billund Gruppe fra Kong Ran Division valgte dog at gå sammen med nabogrupperne i Hærvejens Distrikt, fordi det i højere grad passede med Billunds position i lokalområdet. Uldjyde Division var den største division med 14 grupper, mens Kong Ran bestod af 6 grupper. Der var altså 20 grupper med et samlet medlemstal på godt 800, og med en køretid i bil på omtrent en time mellem yderpunkterne, var kriterierne for distriktet opfyldt.

StiftendePå det stiftende distriktsmøde d. 7. januar 2003 i Fonnesbæk Kirke i Ikast blev distriktet officielt stiftet. Lone Andersen fra den nedlagte Uldjyde Division og Mette Petersen (nu: Andersen) fra det nedlagte Kong Ran Division var mødeledere. Ved denne lejlighed blev navnet Lyngens Distrikt besluttet med overvældende majoritet. Andre navne i spil var Dalgas Distrikt og Hedens Vogtere. Flertallet af grupperne var repræsenteret på dette historiske møde, hvor der i alt var knapt 50 deltagere.

På distriktsmødet blev Mette Petersen valgt som Distriktschef (DTC), Jette Madsen blev valgt som distriktets uddannelsesansvarlige (DTU), mens otte andre godt fordelt på distriktets grupper blev valgt ind som distriktsassistenter (DTA): Gunnar Haug (Ikast), Karl Åge Maj (Ejstrupholm), Tina Agerlund Nielsen (Hærvejs), Jeppe Larsen (Snejbjerg), Brian Kristensen (Hammerum), Alex Sørensen (Thyregod), Dan Skovlyst (Fasterholt) og Lone Andersen (Sct. Johannes). Derudover blev Carsten Østermark fra Gjellerup kasserer. Staben bestod af erfarne kræfter og ellers med en god blanding på geografi, køn og alder. Det lovede godt for den bredde som distriktet gerne skulle afspejle.

Staben mødtes første gang en måned efter det stiftende distriktsmøde. Opgaven var at smelte to divisioners forskellige traditioner sammen og skabe arrangementer for hele distriktet. Det lykkedes heldigvis fint, og de første arrangementer i kalenderen var kvartalsledermøder og distriktsturnering.

En af distriktsstabens første opgaver var at udforme et distriktsskjold. Distriktsskjoldet skulle overholde visse heraldiske grundregler, f.eks. krav til hvilke farver der må ligge op af hinanden. På det stiftende distriktsmøde blev grupperne opfordret til at komme med forslag til et distriktsskjold. Rasmus fra Vildbjerg indsendte et forslag som senere kom til at at danne basis for det endelige skjold. Da ingen af stabsmedlemmerne havde evner til at tegne et skjold helt færdigt, blev den professionelle tegner Hakon Lund Jensen fra Ejstrupholm sat på opgaven. Efter en spændende proces med fem-seks forskellige forslag og løbende ændringer blev skjoldet vedtaget på rådsmødet d. 8. oktober 2003. Skjoldet illustrerer en hedelærke, der letter over en lyngdækket hede. Herefter skulle mærket godkendes hos arbejdsudvalget under korpset, hvilket tog nogle uger. Derpå gik der lang tid med forkerte farver i de leverede mærker til uniformen, så først i efteråret 2004 kunne mærkerne sendes ud til grupperne i en kvalitet som staben kunne lægge navn til.

Distriktet kom rigtigt godt ud af starthullerne. Således var det første Kvartalsledermøde – i Ejstrupholm d. 3. april 2003 – velbesøgt med ca. 25 fremmødte. Det var spændende at møde “de andre” og samtidig være sammen med de gamle venner.

Distriktet kom fint videre med Distriktsturnering for bævere, ulve, spejdere og seniorspejdere d. 9.-10.maj 2003. Distriktsturneringen blev afholdt ved det gamle Tårnborg i Tjørring og var arrangeret af staben. Her blev der indført en tradition om at lade spejdere og seniorspejdere mødes fredag aften, mens bæverne og ulvene kom til lørdag formiddag. Turneringen sluttede af samlet lørdag eftermiddag. Båret frem af godt vejr og en flot opbakning til at få distriktet godt fra start blev turneringen en gedigen succes med 105 bævere, ulve, spejdere og seniorspejdere. Den flotte opbakning lovede godt for distriktets fremtid.

Økonomien var fra starten i god gænge. Nedlæggelsen af de gamle divisioner gav en startkapital på 11.000 kr. Derudover var distriktet i mange år (frem til 2008) begunstiget af, at Lone Andersen og Jette Madsen hvert år leverede en flot indsats med at udarbejde arbejdsmateriale, postbeskrivelser og turneringsmærker til distriktsturneringerne for bævere og ulve. Fortjenesten ved salget af mærkerne lå årligt omkring 10.000 kr – et beløb som Lone Andersen og Jette Madsen smukt lod tilfalde Lyngens Distrikt og som gjorde en stor forskel for økonomien.

Staben havde set frem til mødet med gruppelederne på det første Distriktsrådsmøde d. 8. oktober 2003. Desværre kom der kun 6 gruppeledere, men staben sørgede for at repræsentere yderligere 3 grupper. På mødet blev det bla. besluttet at yde tilskud til spejdere og/eller ledere der ønsker at rejse til udlandet i spejdermæssig sammenhæng. Kravet for at få tilskuddet var desuden, at de sendte en ansøgning med et rejsebudget og senere, at de skrev en artikel til Distriktsnyt/Hedeslag. Rejsetilskuddet var fra starten på 500 kr til enkeltpersoner og 1500 kr til grupper (inspireret af regler fra det gamle Uldjyder Division). Ingen havde nogen fornemmelse af i hvor stort et omfang rejsetilskuddet ville blive brugt. Det blev brugt i et glædeligt stort omfang med 2-5 årlige bevillinger.

Distriktsstaben skulle desværre allerede i det første år opleve nedlæggelsen af en gruppe, da Farre efter mange år i bero med ét medlem valgte at lukke officielt i løbet af 2003. I de følgende år blev andre grupper på tilsvarende vis nedlagt: Tulstrup/Faurholt i 2005 og Kølvrå i 2005. Hammerum blev gradvist opslugt af Gjellerup fra 2004 og siden nedlagt.

Patruljelederuddannelsen PL/PA havde sin debut i 2003 i det nu forhenværende spejderhus i Hammerum. PL/PA havde allerede første gang konceptmæssigt stort set fundet den form som har fungeret lige siden, nemlig som en lang weekend med opdeling i PA- og PL-instruktioner med vægten lagt på basisinstruktioner men også med tid til hygge. Distriktsstaben lagde programmet og kom med et oplæg til hvad instruktionerne skulle indeholde, hvorefter nogle af lederne i gruppene blev bedt om hjælp til de konkrete instruktioner. Det første PL/PA gik rigtigt fint, så både stab og deltagere kunne tage hjem med en dejlig følelse i kroppen.

En af de ting som de nye distrikter skulle prioritere højt var uddannelsen. Specielt lederuddannelsen havde haft trange kår i de foregående år, og derfor var ønsket om at gøre uddannelsen mere attraktiv en af bevæggrundene for den nye struktur. Allerede i foråret 2003 var alle DTU’er mødt på Houens Odde for at koordinere kurserne og fordele dem ud i hele landet. I den sammenhæng var det naturligt at oprette et uddannelsessamarbejde så distrikterne ikke kom til at konkurrere med hinanden. Lyngens Distrikt indgik i et uddannelsessamarbejde med Lundenæs Len, Thy, Hardsyssel og Vestlimfjord Distrikter i Team West.

En anden ting som distriktsstaben allerede fra starten vægtede højt var at besøge grupperne. Tanken var, at et eller to stabsmedlemmer en gang i mellem skulle besøge gruppen til et leder- eller grupperådsmøde for på den måde at få en føling med den enkelte gruppes traditioner, udfordringer og udvikling. Det skulle så give distriktet mulighed for at understøtte grupperne bedre. En sidegevinst var, at distriktet blev en naturlig del af gruppernes bevidsthed, når der kom ansigter på “ham distriktet”. Det kunne dog til tider halte med at få et møde i stand, specielt fordi stabsmedlemmerne som regel havde mange andre jern i ilden. Besøgene kom derfor aldrig til at foregå så tit som ønsket.


Konsolidering (2004-2006)

Der var ordinært valg allerede igen i 2004, dvs. et år efter distriktets oprettelse. Det var et udslag af, at den nye distriktsstruktur blev vedtaget på Landsmødet i 2002 med ikrafttræden fra 2003, og at valg til distrikterne fremadrettet skulle foregå i lige år for at følge Landsmøderne. Flere valgte efter et års indsats at træde ud for at koncentrere sig om andre gøremål, mens to nye ansigter var at finde i staben. Staben bestod herefter af Mette Petersen (Ejstrupholm) som DTC, Tina Agerlund Nielsen (Hærvejsgruppen), Alex Sørensen (Thyregod), Jette Madsen (Sct. Johannes), Carsten Østermark (Gjellerup), Mikkel Jakobsen (Ejstrupholm), Jonas Thøgersen (Thyregod) og Karl Åge Maj (Ejstrupholm). Den tidligere afbalancerede geografiske fordeling var forskubbet mod syd, så nu seks ud af otte stabsmedlemmer kom fra det gamle Kong Ran Division.

Samarbejdet i Team West resulterede i et nyt lederuddannelseskoncept, da Uge 11 debuterede i 2004. Uge 11 var et aftenkursus på nogle hverdagsaftener i uge 11 – deraf navnet. Det var fordelt i de fem distrikter med forskellige moduler for enhver smag, og tanken var så, at lederne fra de fem distrikter kunne deltage i det kursus som man havde behov for. Der var to moduler samme sted samme aften, så gruppernes ledere i højere grad kunne tage afsted sammen selv om de måtte have forskellige behov. Modulerne var en blanding af spejderfærdigheder, inspiration og mere overordnede temaer. Kurset var fra starten en pæn succes i Lyngens Distrikt, mens det kneb i et par af de andre distrikter. Gradvist opgav de andre distrikter, mens Lyngens Distrikt fortsatte i nogle år med Jette Madsen som ihærdig primus motor.

Distriktsturneringen for børnene blev i 2004 afholdt på Kulsø Spejdercenter. En måneds tid før arrangementets afholdelse blev staben kontaktet af Lovring Distrikt, der gerne ville holde distriktsturnering for spejdere og seniorspejdere sammen med et andet distrikt. Dette tilbud sagde staben ja til. Samarbejdet gik rigtigt fint, men alligevel blev der i de følgende år ikke holdt turnering med andre distrikter. Staben ønskede at styrke netværksskabelsen mellem børn og ledere internt i distriktet, og så måtte et samarbejde med andre distrikter vige indtil videre.

Distriktsurneringen fandt forskellige former i de følgende år. Nogle år stod staben for hele arrangementet, andre år var distriktet tovholder med grupperne som bidragydere og atter andre år var hele opgaven lagt ud til en enkelt gruppe. Det mest faste holdepunkt var bevidstheden om at rykke rundt i distriktet, således Kideris-hytten i 2005 og Skygge ved Bording i 2006.

I august 2004 udkom første nummer af et trykt blad til lederne, da Distriktsnyt så dagens lys. Staben havde manglet en fast formidlingsform til grupperne. Endvidere var det stabens ønske at øge integrationen mellem grupperne ved at lade dem skrive til bladet om sommerlejre osv. Det første nummer bestod bare et et foldet A4 med en kort introduktion, lidt om distriktsmærkerne, en arrangementskalender og en adresseliste på staben og gruppelederne. Det blev hurtigt en fast procedure at lade bladet udkomme i maj, september og december, og snart voksede indholdet og mangfoldigheden. Det var en bevidst blad-politik at krydre artiklerne med billeder, især efter at grupperne gav udtryk for at netop billederne gjorde bladet spændende.

I 2004 blev Distriktsturnering for rovere og ledere indført. Det første år var d. 24. august 2004 på Harrild Hede med staben som arrangører. Klan Kaj Kage fra Ejstrupholm var vindere efter en spændende dyst. Det blev i løbet af årene tydeligt, at Distriktsturneringen for rovere og ledere var en stabil succes. Godt nok kæmpede lederflokke og klaner ofte om netop ikke at vinde, fordi det fra starten var vinderne der skulle arrangere næste års turnering, men humøret var højt og motivation ligeså. Endvidere var turneringerne altid begunstiget af godt vejr, selv om det til tider kunne være køligt i september måned.

Et af de første synlige beviser på uddannelsessamarbejdet i Team West var Intro 1, der blev afholdt d. 19. september 2004 i Ikast med i alt 8 deltagere. Meningen var så at fortsætte med de næste byggeklodser i lederuddannelsen i november samme år. Behovet var imidlertid ikke stort nok regionalt, så lederuddannelsen fandt senere sin form i Linien Ud.

I oktober 2004 indbød Vildbjerg gruppe hele distriktet til JOTI på Vildbjerg skole. Vildbjerg havde gennem en del år afholdt JOTI, men 2004 var det første år som et officielt distriktsarrangement. Det blev desværre kun til dette ene arrangement i første omgang.

Med udgangspunkt i distriktets solide økonomi blev der i slutningen af 2004 indkøbt GPS-modtagere i form af fem Garmin Legend. Tanken var, at grupperne kvit og frit kunne låne GPS’erne af distriktet og derfor få mulighed for at stifte bekendtskab med et nyt hjørne af spejderarbejdet uden selv at skulle købe de dyrebare modtagere. Det blev med det samme en kæmpe succes, og i perioder var GPS-modtagerne næsten konstant udlånt til grupperne. Det var dejligt at se, at distriktet også på den måde kunne hjælpe grupperne.

Efter et års tilløb blev der i marts 2005 udbudt et nyt ungdomsarrangement i form af Senior Joust omkring Gjellerup. Det var et hundekoldt arrangement lige som Kong Vinter var på sit højeste, men deltagerne havde trods alt en rigtig god tur. Med lidt justeringer blev arrangementet i de følgende år ændret til 13-16, som var en oplevelselsetur rettet mod de 13-16 årige i distriktet. Med 13-16 i marts, Distriktsturnering i april og PL/PA i november var der nu fyldt godt op med tilbud til de unge i distriktet.

Efter sommerferien 2005 afløste Jonas Thøgersen Carsten Østermark som kasserer, da Carsten ikke kunne afse tid til tjansen pga. sit arbejde. Carsten trådte ved samme lejlighed ud af staben.

For at sikre og bevare følingen med grupperne var der hvert år Rådsmøde i oktober. I de fleste ikke-valgår var der desuden Rådsmøde i marts. Ved Rådsmøderne var der næsten altid mellem 7 og 9 grupper repræsenteret, som regel de store grupper.