Citater af B-P

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Her er en række citater af B-P

Citat på dansk Citat på engelsk Kilde
“Hovedmålet med patruljesystemet er ikke så meget at spare lederen for besvær, som at give ansvar til spejderne.” “The main object [of the patrol method] is not so much saving the Scoutmaster trouble as to give responsibility to the boy.” “Aids to Scoutmastership” (1961), side 42
“For at opnå første-klasses resultater med patruljesystemet skal du give patruljen reelt, rundhåndet ansvar - hvis du kun giver delvist ansvar, så vil du kun opnå delvise resultater.” “To get first-class results from the Patrol system, you have to give the leader a real free-handed responsibility - if you only give partial responsibility you will only get partial results.” “Aids to Scoutmastership” (1961), side 42
“Gud er ikke en snævertsynet personage, som visse personer synes at forestille sig, men en enorm Kærlighedens Ånd som ikke tager sig af de små forskelle i form og trosretning og religion, og som velsigner enhver der virkelig forsøger at gøre sit bedste, efter egne evner,” “God is not some narrow-minded personage, as some people would seem to image, but a vast Spirit of Love that overlooks the minor differences of form and creed and denomination and which blesses every man who really tries to do his best, according to his lights.” “Rovering to Success”, (1922), side 195
“Den rigtige måde at blive lykkelig på er at gøre andre mennesker lykkelige.” “But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people.” B-Ps sidste meddelelse til spejderne.
“Princippet som spejderarbejdet virker efter er at spejderens idéer bliver studeret, og han bliver opmuntret til at uddanne sig selv i stedet for at blive instrueret” “The principle on which Scouting works is that the boy’s ideas are studied, and he is encouraged to educate himself instead of being instructed.” “Aids to Scoutmastership” (1961), side 36-37
“Spejderledere har brug for evnen til at nyde friluftslivet.” “[Scoutmasters need] the capacity to enjoy the out-of-doors.” “Aids to Scoutmastership” (1961), side 20
“I alt dette er det ånden der er vigtig. Vor Spejderlov og Løfte - når vi virkelig praktiserer dem - vil fjerne enhver anledning til krig og strid mellem nationer.” “In all of this, it is the spirit that matters. Our Scout law and Promise, when we really put them into practice, take away all occasion for wars and strife among nations.” “Scouting for Boys”, WB, side 285
“Sporten i spejderarbejdet er at finde det gode i hver eneste spejder og udvikle det.” “The sport in Scouting is to find [the good in every boy] and develop it.” “Aids to Scoutmastership” (1961), side 20
“Naturstudiet bringer spørgsmålet om det uendelige, det historiske og det mikroskopiske til en harmonisk helhed som en del af Skaberens værk.” “The study of nature brings into a harmonious whole the question of the infinite, the historic, and the microscopic as part of the Great Creator's work.” “Aids to Scoutmastership” (1961), side 40
“Spejderen styres ikke af "gør det ikke", men ledes af "gør det". Spejderloven er udtænkt som en vejledning til deres handlinger snarere end en undertrykkelse af deres fejl. Den fortæller blot hvad der er god tone og forventes af en spejder.” “The boy is not governed by DON'T, but is led on by DO. The Scout Law is devised as a guide to his actions rather than as repressive of his faults. It merely states what is good form and expected of a Scout.” “Aids to Scoutmastership” (1961), side 40
“Som spejdere er det vores opgave at forstå den andens synspunkt før vi faktisk forfølger vort eget.
Vi ønsker et storslået og tolerant udsyn i alle retninger.”
“As Scouts, it is our business to find out the other fellow's point of view before we actually press our own.
We want a great, broad-minded outlook in every direction.”
Åbningstalen ved den ottende internationale spejderkonference, Stockholm, August 1935
“Der er næppe en eneste pind i spejderloven, som ikke er lettere at overholde efter at du har levet og øvet den i en lejr.” “There is hardly one of the Guide Laws that is not better carried out after you have been living and practicing it in camp.” “Girl Guiding”, side 65
“Der er til spejderloven en sidste pind, en uskreven en, nemlig "en spejder er ikke et fjols".” “There is to the Scout code an eleventh Law, an unwritten one, namely, "a Scout is not a fool".” “Rovering to Success”, side 222
“Til helvede med reglerne! Kald det et eksperiment!” “Damn the Rules! Call it an experiment!” Citeret i “Boy Scout Jubilee”, E.E. Reynolds, 1957, side 74
“Spejd er ikke en ting som kan læres ved at formulere det i taler, eller ved at definere det på skrift. Den successfulde anvendelse afhænger fuldstændigt af hvorvidt træneren og den trænede har fanget Spejderånden.” “Scouting is not a thing that can be taught by wording it in public speeches, nor by defining it in print. Its successful application depends entirely on the grasp of the Scout spirit by both trainer and trainee.” “Headquarters' Gazette”, July 1920
“Spejderarbejdet sigter på at lære spejderne at leve, ikke blot på at lære dem noget at leve af.” “Scouting aims to teach the boys how to live, not merely how to make a living.” “Scouting for Boys”, 1940, forordet
“Den halve værdi af vores træning opnås ved at lægge ansvar på unge skuldre.” “Half the value of our training is to be got by putting responsibility on young shoulders.” “Headquarters' Gazette”, april 1910
“Børn ønsker at gøre ting, derfor skal de opmuntres til at gøre dem i den rigtige retning, og lad dem så gøre dem på deres egen måde. Lad dem begå deres egne fejl , det er ved disse at de får erfaring.” “The child wants to be doing things, therefore encourage him to do them in the right direction, and let him do them in his own way. Let him make his mistakes; it is by these that he learns experience.” “Headquarters' Gazette”, januar 1916
“Uden eventyr ville livet være dødbringende kedsommeligt.

Med omhyggelig navigeren, oprigtig sejlads og glad vedholdenhed er der ingen grund til at din rejse ikke skulle blive en fuldstændig succes, uanset hvor lille et vandløb du starter i.”

“Without adventure, life would be deadly dull.

With careful piloting, above-board sailing and cheery persistence, there is no reason why your voyage should not be a complete success, not matter how small the stream in which you make your start.”

“Rovering to Success”, p.23
“En fisker sætter ikke den mad, han selv kan lide, på krogen. Han bruger den mad, som fiskene kan lide. På samme måde med spejdere.” “A fisherman does not bait his hook with food he likes. He uses food the fish likes. So with boys.” “Aids to Scoutmastership” (1961), side 30
“Vi vil at den næste generation skal skue videre, og se hinanden som brødre og søstre, børn af en Fader, over hele verden, uanset deres respektive tro, farve, land eller kaste.” “We want the next generation to look wider, and to see each other as brothers, sons of one Father, all the world over, whatever may be their respective creed or colour, country or caste.” “Jamboree”, October 1921
“Undlad individuelle konkurrencer, én spejder mod en anden, men forsøg altid at have patruljen som et hold, så de svageste forsøger at gøre sig selv bedre for at forbedre gennemsnittet, og således konkurrerer for patruljens bedste og ikke for sig selv.” “Don't have individual competitions, one girl against another, but always try and have the Patrol as a team, then the worst try and make themselves better in order to work up the average of the lot, and so play for the good of the Patrol and not of themselves.” “Girl Guiding”, side 195
“Den mand som er blind over for naturens skønhed har afskåret sig fra halvdelen af glæden ved livet.” “The man who is blind to the beauties of Nature has missed half the pleasure of life.” “Rovering to Success”, side 199
“Den rigtige måde at blive lykkelig på er at gøre andre mennesker lykkelige. Forsøg at efterlade verden en smule bedre end du fandt den, og når det bliver din tur til at dø kan du dø lykkelig i følelsen af at du i hvert fald ikke har spildt din tid, men har gjort dit bedste.” “But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it and when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time but have done your best.” B-P's sidste besked til spejderne
“Gennem små bidder af naturkendskab indtaget i den fri luft vokser den lille sjæl op og ser sig omkring. Friluftslivet er langt den bedske skole for observation og for at indse underne ved et vidunderligt univers” “Through sips of nature lore imbibed in woodland hikes the puny soul grows up and looks around. The outdoors is par excellence the school for observation and for realizing the wonders of a wondrous universe.” “Aids to Scoutmastership” (1961), side 39
“Demokratiets svøbe er de, der ikke vil tænke for sig selv og lære at tænke sikkert som de lærer at gå sikkert.” “The menace of a democracy is the man who will not think for himself and learn to think straight as he learns to walk straight.” “Rovering to Success”, p.149
Hvis man ikke kan forklare sin pointe for opvakte drenge på 10 minutter, burde man skydes. If a man cannot make his point to keen boys in ten minutes, he ought to be shot! The Scouter (November 1928); Reprinted in Footsteps of the Founder (1987)
En spejder efterlader kun to ting på en lejrplads: Ingenting og en tak til ejeren. When you leave (the camp), leave nothing but your thanks and a good name B-P har talt og skrevet om dette tema flere gange
Vort mål er at opdrage den kommende generation til nyttige borgere med en bredere horisont end hidtil, og derved frembringe venlighed og fred i verden gennem kammeratskab og samarbejde. Our aim is to bring up the next generation as useful citizens with a wider outlook than before and thereby to develop goodwill and peace in the world through comradeship and co-operation. Jamboree oktober 1932


Se også

Eksterne henvisninger