The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

My Adventures as a Spy

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

My Adventures as a Spy er en bog, skrevet af Robert Baden-Powell og udgivet i 1915. I bogen fortæller B-P om spioner i almindelighed og også om sine egne oplevelser som en sådan.

I Aarhuus stiftstidende kunne man torsdag 22. april 1915 læse en anmeldelse af bogen:


Spionafsløringer


General Baden Powell

om sine Oplevelser som Spion.

Paa Erslev og Hasselbalchs Forlag er der udkommen en lille Bog: "Mine Oplevelser som Spion". Bogen er forfattet af den verdenskendte og højtansete Spejdergeneral Sir Baden-Powell. Den foreligger i dansk Oversættelse ved C. Lembcke.

Det er en meget interessant Bog, som her bydes den danske Offentlighed. Baden-Powells Ord borger for, at det denne Gang er Fakta, der oplyses og ikke mere eller mindre agitationsmæssige Skriblerier, som ser Dagens Lys.

I sin Indledning gaar Generalen straks ind i Sagens Kærne ved at udtale, at han har personlig Erfaring om Spioneri og indestaar for, at der eksisterer et stort Antal Spioner i hver eneste Krog af Europa.

Han deler Spionerne i strategiske og diplomatiske Efterretningsmænd i taktiske sø- eller landmilitære Efterretningsmænd og i Feltspioner. Han fortæller, hvorledes de strategiske Spioner blandt andet har til Opgave at anstifte politisk Ufred, etablere Strejker og organisere Oprørsbevægelser. Altsammen med det Formaal at svække Fjenden. De taktiske Spioner undersøger alle militære Enkeltheder og træffer Forberedelser, som kan lette Invasionen, f. Eks. Anlæggelsen af Betonfundamenter til Artilleristandpladser. Han meddeler, at man blandt Spionerne træffer bosiddende forklædte Officerer og at Spionerne er Agenter af alle Grader og Klasser lige fra Gesandterne og ned til den lønnede Efterretningsmand.

Bogen er fuld af højst interessante Enkeltheder. Han fortæller om Tyskernes Spioner i England og hævder de Fejlgreb, disse har begaaet, fordi de ikke har benyttet sig af Efterretningsmænd paa et højere socialt Standpunkt og Dannelse.

Generalen fortæller om, hvorledes der overalt i Landene er Hovedkvarterer, som modtager og viderebesørger alle hemmelige Ordrer fra de omrejsende Spioner. Og han fortæller om den Aarvaagenhed, hvormed man i alle Lande - Generalen kan selvfølgelig ikke kende Forholdene i det kolde Norden - følger disse Agenters Skridt, naar man kan komme paa Siden af dem. Han hævder, at Flertallet af de tyske Spioner, der er ankomne til England i de sidste Aar, er bleven opdagede, og dem selv uafvidende fulgte for hvert Skridt, de har foretaget. Paa denne Maade har Englænderne ved en fuldstændig systematisk gennemført Brevcensur skaffet sig saare værdifulde Oplysninger om Tyskernes Planer.

Forinden Generalen gaar over til Omtalen af sine egne personlige Oplevelser som Spion, fortæller han om, hvorledes Handelsspioner virker og om et internationalt Spionefterretningsbureau, der for tyske Penge har været drevet i Belgien.

Interessant er det at erfare om Generalens personlige Oplevelser. Han fortæller om den utrolige Dristighed, Spioner af hans Bekendtskab har udfoldet og om den Snedighed, de har gaaet frem med. Et af de morsomste Eksempler herpaa er Fortællingen om en enbenet Skærveknuser, der passede sin Dont ved Vejen. Han blev fundet i Besiddelse af Felttelefoner og alt fornødent Efterretningsmateriale.

Umiddelbart før Krigen, fortæller Generalen, blev der arresteret 20 Hovedmænd for Spioneri og 200 Agenter i England. De færreste af dem vidste, at deres Færd i lang Tid havde været iagttaget. Med Stolthed fortæller Generalen om engelske Spioner i Udlandet og ler over, at man har trukket paa Skuldrene af "disse halvgale Englændere", der rejste rundt i fremmede Lande og tegnede Skitser, fangede Sommerfugle og fiskede Ørred".

Havde de udenlandske Embedsmænd haft Øjne i Hovedet, vilde de kunne have fundet Planerne over deres egne Forter i disse Godtfolks Skitsebøger, snart skjult mellem Vingerne paa en Sommerfugl, snart indsmuglet i Aarene paa et Blad.

Generalen fortæller, hvordan han selv er optraadt, naar det gjaldt om at skaffe Oplysninger, og interessante Illustrationer ledsager Fortællingen. Han fortæller om sine Forklædninger og hele sit spændende Liv, hvordan han og hans Broder ligefrem stjal Planer og f. Eks. Lysbomber, som det gjaldt om at skaffe Oplysninger om Sammensætningen af, hvorledes han ved Nattetid sneg sig ind paa Forter, om hvordan han blev anholdt engang og om hvordan han tog Flugten, altsammen giver det et uanet Billede af den berømte Mands Virksomhed i det skjulte.

Maaske mest aktuel Interesse har Bogen ved Fortællingen om, hvordan han har rekognosceret Dardanellerne og Dardanellerforterne.

Alt i alt er den lille Bog et talende Vidnesbyrd om, hvor alvorligt Spørgsmaalet om Spioner og hemmmelige agenter er.


Bogen er indscannet på Projekt Runeberg og kan læses både online og på e-bogslæsere[1]