Patrouilleøvelser for Drenge

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning
Patrouilleøvelserfordrenge.jpg

Patrouilleøvelser for Drenge er en delvis oversættelse af Robert Baden-Powells Scouting for Boys, foretaget af den senere spejderchef for Det Danske Spejderkorps Cay Lembcke, og udgivet i slutningen af august 1910 til en pris af 1,50 kr[1]. Selv om DDS egentlig først blev stiftet ca 3 måneder senere for at holde samling på de måske 5000 drenge (og piger), der rundt om i landet forsøgte sig frem på egen hånd i spejderlivet, kan man af denne bog slutte, at der allerede her var lagt et stort arbejde i forberedelserne til et spejderkorps: Der er i bogen beskrevet 11 duelighedstegn, og omtalt Sølv- og broncemedaljer for livredning, en fortjenstmedalje og en sølvulv. Disse kunne uddeles af spejderchefen efter indstilling fra distriktscheferne, så selve korpsstrukturen var spået; distrikterne kom først til meget senere.

Anmeldelser

Man kunne læse bogen anmeldt i mange aviser landet over [2] [3] [4], da bevægelsen efterhånden var ganske kendt og omtalt.

Berlingske

I Berlingske kunne man læse en anmeldelse i udgaven 28. september 1910:
Patrouille-Øvelser for Drenge.
En Haandbog i Spejder-Sport.
Den af »Helten fra Mafeking«, General B a d e n - P o w e l l i England rejste Boy-Scout-Bevægelse har i England grebet om sig med rivende Fart. Det har ligget i Luften - den samme Strømning, som betingede Storm-Successen for »An Englislimans Home« - dens Ophavsmand var saa overmaade populær, han forstod sig dertil paa Drenge, og det, han slog til Lyd for, er jo endelig enhver rask Dreng i Kødet baaret. Formaalet er, gennem Øvelser og Lege - rask Friluftsidræt i Forbindelse med Oplæring i forskellige letvindte og nyttige Smaa-Færdigheder, saasom Signalering, Livredning osv. - at udvikle Drengenes Karakter og gøre dem til Mænd.

Som Bevægelsen blev institueret af General Baden-Powell, var den sikker paa at slaa an; alene Ordet Spejder, har det ikke en herlig Klang for enhver Drengs Øren! Det var den klassiske »Røverleg«, lidt rationaliseret og moderniseret og tilsat det etiske Moment; man vilde ved Siden af Hærdning og Opladningen af Barnets Øje for Naturen ogsaa udvikle Drengenes Fædrelandssind samt lære dem Sanddruhed, Ridderlighed og Disciplin.

Paa Grundlag af det i England og for Resten i mange andre Lande udviklede System har Premierløjtnant C. Lembcke nu gennem en paa G. B. N. F.[5] udkommen lille Bog (bearbejdet efter General Baden-Powells »Scouting for boys«) taget sig for at føre Bevægelsen ind paa dansk Omraade. Og hvorfor skulde det ikke lykkes? Man vil maaske til en Begyndelse finde det hele vel meget systematiseret, »Apparatet« lidt for omstændeligt.

Det bør tillige bemærkes, at Bogen er meget frit bearbejdet. Hele den religiøse Side af den engelske Generals Bog kommer saaledes ikke frem. Den er dog karakteristisk, og det havde ikke skadet at medtage den. Men Bogen kan jo læses og dens Vejledning tages til Følge cum grano salis[6], og System og Organisation maa der jo ogsaa til om det skal blive til andet end Jaskværk. Giv blot Drengene Bogen i Hænde; de vil nok forstaa den og hos deres ældre Venner med Sans for Sagen faa den Hjælp, der kræves.

Man kommer ved Læsningen uvilkaarligt til at tænke paa det gamle Billed-Rim »Leg kun Løveunger tre, Tand skal skærpes, Klo skal øves - Tiden kommer, skal I se, da de begge haardt behøves.« Dette er Aanden i »Spejder-Bevægelsen«, og den er god nok. De, der har Sans for en Ungdom og i dens Dygtiggørelse og aandelige og legemlige Hærdning ser Garantien for Bevarelsen af vor Nationalitet og vort gode Navn og Rygte, vil ikke kunne være ligegyldige overfor »Spejder- Sporten«.

Nationaltidende

Og i Nationaltidende samme dag:


Spejdersport.

  • Formaalet er gennem Øvelser Og Lege at udvikle Drengenes Karakter og gøre dem til Mænd. Bevægelsen tager særlig Sigte paa at udvikle Drengenes Fædrelandssind samt lære dem Sanddruhed, Ridderlighed og Disciplin.

Disse Ord findes i Forordet til en Bog: Patrouilleøvelser for Drenge, Haandbog i Spejdersport", hvilken Premierløjtnant C. Lembcke har bearbejdet efter Generalløjtnant Sir R. S. S. Baden Powells: "Scouting for Boys" og som nys er udkommen hos G. B. N. F.

Der kan jo ikke være Tvivl om, at kunde man virkelig naa det Maal, som saaledes er opstillet, vilde det betyde meget for vort Lands Fremtid; thi en Ungdom, der var i Besiddelse af Dyder som Sanddruhed, Ridderlighed og Disciplin, vilde i sig bære Spiren til meget stort og godt, og som Soldaterstof kunde man vel næppe tænke sig den bedre.

Baden-Powell, hvis Navn er kendt fra hans glimrende Færd under Boerkrigen, hvor han forsvarede M a f e k i n g, havde i mange Aar gjort Tjeneste i Afrika og deltaget bl. a. i Aschanti- og Matabele-Krigen. Han har skrevet flere Bøger om disse Felttog, hvilke alle vidner om hans skarpe Iagttagelsesevne og hans ungdommelige, friske Syn paa Krigshaandværket. Ved at se, hvor fortrinlig Fyldest Spejder tjenesten - udført dels af indfødte, dels af ganske unge Englændere, ja til Tider af Drenge - har gjort, og hvor uddannende den er for Udøverne, navnlig under farefulde Forhold, er han kommen til den Overbevisning, at hvis man systematisk fra Barnealderen uddannede Drenge dertil, vilde det ikke alene tilføre dem selv personlige Egenskaber af høj Værdi, men man vilde derigennem ogsaa gavne Fædrelandet.

I Patrouilleøvelser for Drenge gives en Mængde Oplysninger om, hvorledes man skal uddanne sig som S p e j d e r (s c o u t), hvorledes dennes Udrustning skal være, hvorledes han skal klare sig i Lejr og paa Patrouilletjeneste. Han maa kende den Natur, han færdes i, til Bunds ; han maa øve sig i Sporing, i at orientere sig, i at melde, signalisere, bruge Sav og Økse o. s. v. o. s. v.

Han maa vide, hvorledes man bevarer sit Helbred, hvorledes man yder Hjælp i Ulykkestilfælde; men frem for alt maa han holde sig Spejderlovene efterrettelig. Hans Ord maa staa til troende. Hans Hovedpligt maa være at gøre sig nyttig og hjælpe andre. Han maa være venlig mod sine Kammerater, ridderlig mod Kvinder, høflig mod andre og Dyrenes Ven. Hans første Pligt er at adlyde. Han maa altid være i godt Humør og dertil sparsommelig.

Der findes næppe det Hjem, som kan have noget imod, at en Søn bliver oplært med de Love som Rettesnor. Tværtimod ! Navnlig i Lande, hvor Militærtjenesten er indskrænket til det mindst mulige, eller hvor - som i det britiske Rige - der slet ikke findes almindelig Værnepligt, har man forsøgt at bøde paa den manglende militære Uddannelse ved ad Frivillighedens Vej at tilføre Ungdommen saadanne Egenskaber, at den bedre blev i Stand til at opfylde Borgerpligterne som Soldat, om det blev forlangt eller var nødvendigt. Indførelsen af almindelig Værnepligt i England staar dog nu paa Dagsordenen, og den Tid kommer formodentlig snart, da den vil være fuldbragt; foreløbig har man i mange Aar haft en frivillig Hær ved Siden af den hvervede, og under Boerkrigen var der oprettet frivillige Korps, som gjorde god Fyldest. Ja, Baden-Powell fortæller om, hvorledes man ved M a f e k i n g uddannede og brugte Drenge til Spejdertjeneste.

Nu er der i det britiste Rige med Kolonier ca. 300,000 B o y-s c o u t s, uddannede til Spejdertjeneste efter Generalens oven omtalte System.

Af de fra England senest modtagne Meddelelser fremgaar det, at Spejderkorps af Drenge skal deltage i Hærens Manøvrer i Aar. Det vil blive interessant at se. hvorledes Dommen over deres Anvendelighed falder ud.

Spørgsmaalet er nu, om vi herhjemme ved at opdrage vore Drenge paa lignende Vis i væsentlig Grad vil kunne bibringe dem Egenskaber, der vil faa Betydning for dem som fremtidige Soldater. Svaret maa blive, at hvis der er den nødvendige Alvor i Sagen, og hvis Disciplinen virkelig kan opretholdes selv under vanskelige Forhold, ja, saa er der ingen Tvivl om, at Spejdersport og Patrouilleøvelser kan blive til Gavn som Forskole ogsaa for vort Værn. Men træde - selv delvist - i Stedet for Miltæruddannelse bliver der næppe Tale om. I de fleste Lande er man da ogsaa klar over, at Hærens Soldater maa have en fuldt ud fagmæssig militær Uddannelse, hvis ikke det hele skal blive til en Landstorm, som kun kan blive Kanonføde. Der er jo allerede I de senere Aar fremstaaet frivillige Drengekorps, som har samlet en stor Del af vor Ungdom til Idræt og Øvelser under Forhold, der meget minder om Baden-Powellø Methode uden dog at vare saa systematisk.

"F r i v i l l i g t D r e n g e f o r b u n d" er en af disse Institutioner. Det er os bekendt, at enkelte af Forbundets Afdelinger allerede har begyndt paa Patrouilleøvelser, ligesom de har foretaget flere Dages Udflugter med Lejrslagning og kampering. Naar Lederne af disse Institutioner bliver bekendte med det System, som Premierløjtnant C. L e m b c k e søger at omplante paa dansk Grund, vil de formentlig deraf optage, hvad de anser for formaalstjenligt, saaledes at de kan arbejde Haand i Haand med det nye Spejderkorps, som ifølge Bogen agtes oprettet. Dettes Hovedkvarter skulde helst være i Kobenhavn. Landet tænkes inddelt i Distrikter, hver under sin Distriktschef, hvem det paahviler at hverve Tropsførere og have Opsyn med Uddannelsen i Distriktet. Under dem staar P a t r o u i l l e f ø r e r n e, hvem det hele væsentlig kommer til at afhænge af. De er ansvarlige for deres Patrouilles hele Optræden og Uddannelse. En saadan bestaar af 6-8 Drenge: S p e j d e r e.

Til at begynde med vil det næppe blive let overalt at skaffe Instruktører, som kan tage Sagen i Haand, og navnlig ude paa Landet vil man rimeligvis ofte støde paa Vanskeligheder i saa Henseende; thi skal det hele ikke blive ren og skær Leg og Tidsfordriv, men skal der blive Alvor i Legen, maa de ledende være Mænd med Autoritet, som kan paatrykke de forskellige Grupper det Præg, disse rettelig bør have.

Det er en Selvfølge, at i Lande, hvor Naturen er anderledes vanskelig at færdes og leve i end her paa vore flade Sletter, bliver der tilført Barnet Momenter, der er af den største Betydning for dets Udvikling til Mand : Daglig at maatte overvinde Hindringer, ofte at komme i vanskelige, maaske farefulde Situationer, som det maa og skal klare, saaledes som det er Tilfældet i Bjergegne, hvilke tilmed maaske om Vinteren dækkes af Is og Sne, sætter sit Præg i Karaktererne og bibringer et Folk Egenstaber, som ofte vil savnes, hvor Livsførelsen er farefri og forholdsvis let.


Det er ikke tilfældigt, at Norge har fostret en Række Mænd med djærve og stålsatte Karakterer og hærdede Legemer, der var i Stand til at overvinde selv kolossale Hindringer.

F r i d t j o f N a n s e n er et af de ypperste Exempler herpaa ; men vi har her i Danmark ogsaa fra Norge faaet mange Mænd, hvis Færd har været berømmelig. H a n s H e l g e s e n, O l a f R y e og S c h l e p p e g r e l l, T o r d e n s k j o l d og I v a r H u i t f e l d t og mange andre kom til at straale i vor Krigshistorie, da de blev satte paa Prøve.


Dermed være ikke sagt, at vi selv ikke har fostret djærve Sønner; men Betingelserne herfor har ikke varet til Stede i samme Grad. Hvad Naturen mangler som Stimulering, kan vel i mange Henseender erstattes paa anden Maade, bl. a. gennem Sport, og da denne i de senere Aar har været drevet til en stor Højde, er der paa denne Maade sikkert tilført Ungdommen mandige Dyder, dcr vil blive af Betydning for Fremtiden. Forhaabentlig vil S p e j d e r s p o r t e n indgaa som et nyttigt Led i Bestræbelserne for at gøre vor Ungdom stærkere, sundere og mere mandig. Gid da denne Sag, som synes at frembyde stor Tillokkelse ogsaa i Praxis, maa svare til Forventningerne, saa det med Sandhed kan siges, som Oehlenschläger skrev, at :

Mænd og raske Svende
Bebor de danske Øer.

Kilder og forklaringer

  1. http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:e15a6c3a-7c02-4d89-aefc-c7fb41bbd4f3 Nationaltidende 25. august 1910
  2. http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:5ce5332d-4bb8-439b-9206-36cab0ada218 Randers Dagblad og Folketidende 1. september 1910
  3. http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:bf4d61f9-5fc7-44ab-aceb-a1e04e337745 Demokraten Aarhus 30. august 1910
  4. http://hdl.handle.net/109.3.1/uuid:b8d708e5-5a2e-46f9-b098-7ceb3a2ec3a9 Nordjyllands Social-Demokrat 27. august 1910
  5. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag
  6. med et gran salt