The wikis have been migrated to a new, more powerful server provided by TNNet. If you see any problems, please let us know as soon as possible at support@scoutwiki.org and we will try to solve them. We want to thank TNNet for providing the server space for the wikis!

Presse omkring oprettelsen af DDS 1910

Fra SpejderWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Efter et årstid med en stigende interesse for spejderbevægelsen over hele landet, stiftedes endeligt Det Danske Spejderkorps 16. december 1910. I den forbindelse blev der selvfølgelig skrevet i aviserne. I de mindre aviser blev der gerne trykt en af flere standardartikler - det var ikke ualmindeligt at den samme artikeltekst om aktuelle emner blev bragt i mange småaviser.Den oprindelige typografi og retstavning er bevaret bortset fra spalteopsætningen. Aviserne var trykt med en gotisk font.

Bl.a. Dagbladet København og Nationaltidende bragte artiklen

[1][2]

Oprettelsen af et Spejderkorps.
Som vi allerede tidligere har antydet ved Anmeldelsen af Premierløjtnant Lembckes Bearbejdelse af den engelske Genral B a d e n- P o w e l l s bog om Spejdersport, har der i længere Tid her i Byen og i Hellerup været gjort Forsøg med Indøvelse af Drengepatrouiller, efter det System, som Bogen angiver. Resultatet har været i høj Grad fornøjeligt og godt, og Ungdommen har med Begejstring givet sig i Lag med denne nye Sport, som ikke blot i England, men ogsaa i flere andre europæiske Lande har faaet en kolossal Udbredelse i ganske kort Tid.
En Kreds af Mænd er nu traadt sammen her i Byen for at danne en Organisation, der kan retlede og udvide Spejdersporten i hele Landet. Den støttes af en Kreds af Mænd af forskellig politisk Afskygning, hvilke i Aftes på et Møde i Efterslægtens Skole besluttede Oprettelsen af et S p e j d e r k o r p s.
Dette består af et K o r p s r a a d, der er Korpsets højeste Myndighed, og en Bestyrelse, der er dets udøvende Myndighed. B e s t y r e l s e n vælges af Korpsraadet. Det samme er Tilfældet med Korpsets Chef, der ligeledes er Bestyrelsesmedlem. Man haaber nu at Bevægelsen vil tage Flugt, saa der kan blive dannet en Mængde Tropper og Patrouiller rundt i Landet, hvilke samles i lokale Divisioner.
Premierløjtnant af Husarerne L e m b c k e, der allerede med saa megen Iver har kastet sig over denne Sag ved Indøvelse af Patrouiller, blev udnævnt til K o r p s c h e f, og i Bestyrelsen indvalgtes Skolebestyrer H a r t v i g-M ø l l e r fra Hellerup, hvis Drenge allerede ilængere Tid har drevet Spejdersporten med Held, endvidere Dr. O s c a r H a n s e n, Dr. B ø c k e r og Konsul N ø r g a a r d.
Det vil nu blive Bestyrelsens Sag at organisere Arbejdet efter de Regler, der vedtoges paa Mødet. Om nogle Dage vil der fremkomme et Opraab til Gavn og Glæde for de mange Drenge, der rundt omkring i Lander har ventet paa, at Korpset skulle blive oprettet.
Vi hilser med Glæde Oprettelsen af d e t d a n s k e S p e j d e r k o r p s hvis Maal er Fremkaldelsen af Fæ d r e l a n d s f ø l e l s e og Udvikling af alle gode Egenskaber gennem et F r i l u f t s l i v, der kan skærpe Drengenes Energi, bibringe dem Disciplin og Æresbegreber og give dem legemlig Modstandskraft.
Man haaber på denne Maade at kunne modvirke en alt for boglig og theoretisk Opdragelse og gøre Ungdommen mere praktisk ved en Række Frihedssysler, der vælges saaledes at de fører til Anvendelse af de erhvervede theoretiske Kundskaber og til skærpelse af Sanserne i højere Grad, end det moderne Kulturliv medfører.

Bl.a. Aalborg Amtstidende og Korsør Avis bragte artiklen

[3][4]

En ny Ungdomsbevægelse
Vi kender allerede herhjemme forskellige foreninger, der har sat sig til Opgave at fremme Drengenes Friluftsliv, at bibringe dem Disciplin og styrke deres Energi og ikke mindst deres Æresfølelse og Fædrelandskærlighed.
I Fremtiden vil man komme til at brede den Sympathi, de raske Fyre uimodsigeligt har vundet for sig, til nogle nye Kammerater, Medlemmerne af det 'Spejderkorps' der - efter den engelske General Baden-Powells Ide - blev oprettet på et Møde i København i Fredags.
Tanken om denne Oprettelse har vundet varm Tilslutning hos en Kreds af Folk, der repræsenterer alle politiske Afskygninger, særlig har mange Skolemænd interesseret sin for Sagen, og Resultatet er da blevet, at man over hele Landet vil søge dannet lokale Divisioner af Korpset, til hvis Chef man har udset Premierløjtnant Lembcke, der har gjort et stort forberedende Arbejde.
For at faa lidt at vide om, hvorledes Drengenes Øvelser former sig, har vi spurgt et Medlem af Spejderkorpsets Bestyrelse, den kendte Skolebestyrer Hartvig-Møller, som i det sidste Aars Tid sammen med sine Elever meget ivrigt har dyrket Spejdersport.
"Hele Foraaret og Sommeren har Drengene holdt Øvelser" forklarer Skolebestyreren; "de har været fordelt i Patrouiller hver på otte Mand med en Fører, de har levet fuldstændig på Feltfod. Drengene er i en Alder på 12-15 Aar, og de har gjort Ture på en fire Dages Tid; oppe ved Furesøen ved Hjortsholm er vort Hovedkvarter.
Vi har et par Telte med at slaa op for Natten, saa tændes der Baal, og medens to Mand af Patrouillen skiftes til at holde Vagt, sover resten af Patrouillen i Teltet. Premierløjtnant Lembcke, nogle Studenter og jeg har undertiden i al Hemmelighed søgt at overrumple Lejren, men Knægtene har skam altid opdaget os i Tide!
Det kan jo ikke nytte at nægte, at Mødrene undertiden har været ængstelige for deres Drenge, sæt de blev forkølede osv; efter Reglementet maa de nemlig kun medbringe et Tæppe og en Blaalærredspose, der, stoppet med Halm, tjener som Dyne; foreløbig har Sengetøjet imidlertid vist sig tilstrækkeligt.
Foruden Lejrøvelserne holdes der ogsaa Iagttagelsesøvelser, der skal skærpe Deltagernes Sans for alt bemærkelsesværdigt, de møder paa deres Vej, og de interessante Sporeøvelser. Disse bestaar i, at en Mand af Patrouillen forsvinder i Løb med Sporejern under Støvlesaalerne og gemmer sig saa sikkert som muligt. Efter Sporene bliver det saa Forfølgernes Sag at opdage Flygtningen, hvad der tidt kan være forbundet med utrolige Vanskeligheder.
Naturligvis bliver Spejderkorpset ikke nogen Konkurrent til noget af de bestaaende Ungdomsforbund. Vi modtager nemlig ifølge Loven ikke Medlemmer af andre Forbund uden at de har deres Foresattes Tilladelse.
Ingen vil komme til at holde deres Børn tilbage af Frygt for uheldig Paavirkning eller lign., da Drengene kun arbejder sammen patrouillevis, og det jo da altid vil blive muligt at samle blot et saadant Antal ligestillede Drenge. Der vil derfor sikkert blive stærk Tilslutning over hele Landet til disse sunde, belærende og fornøjelige Øvelser.

Østsjællands Avis (Køge) skrev 18. december 1910 [5]

Spejdning!
Saaledes hedder en Øvelse indenfor "Frivilligt Drengeforbund".
"Spejderen" lærer ved Hjælp af Sol,Stjerner og Vind at finde Vej gennem Skov og Krat, saa vel ved Dag som ved Nat. Han lærer som Jægeren at finde Dyrenes Spor at liste sig ind paa dem for at lære deres Liv og Færden at kende og øve sig i at spore. Spejderen lærer at bygge Broer over Vandløb, at rejse sit Telt eller at grave sig en Hule, bygge sig en Hytte, selv tilberede sin Mad og i det hele til enhver Tid at klare sig selv. Spejderen lærer ogsaa at hjælpe andre; han lærer at lægge en Forbinding, at svømme, saa han kan redde et menneske fra at drukne, han lærer, hvordan han under en Ildebrand skal redde et Menneske. Kort sagt: Spejderen er en rask Dreng!
I de engelske Kolonier er der ca 300.000 Drengepejdere, organiserede af den fra Boerkrigene kendte General Baden-Powell.
Et dansk Spejderkorps!
I Kjøbenhavn har der i længere Tid været gjort Forsøg med indøvelsen af Drengepatrouiller efter det engelske System. Resultatet har været i høj Grad fornøjeligt og godt, og Ungdommen har med Begejstring givet sig i lag med denne nye Sport. En Kreds af Mænd har nu besluttet at oprette en Organisation, der kan retlede og udvikle Spejdersporten i hele Landet. Man haaber nu, at Bevægelsen vil tage Fart, saa der kan blive dannet en Mængde Tropper og Patrouiller rundt i Landet, hvilke samles i lokale Divisioner.
Premierløjtnant af Husarerne Lembcke, der med megen Iver har kastet sig over denne Sag ved Indøvelse af Patrouiller, bliver Korpschef.
Om nogle Dage vil der fremkomme et Opraab til Gavn og Glæde for de mange Drenge, der rundt omkring i Lander har ventet paa, at Korpset skulle blive oprettet.
Vi hilser med Glæde Oprettelsen af d e t d a n s k e S p e j d e r k o r p s hvis Maal er Fremkaldelsen af Fæ d r e l a n d s f ø l e l s e og Udvikling af alle gode Egenskaber gennem et F r i l u f t s l i v, der kan skærpe Drengenes Energi, bibringe dem Disciplin og Æresbegreber og give dem legemlig Modstandskraft.

Folkets Avis - København skrev 17. december

[6]

Militære Drengestreger
"Spejderdrengene" organiseres.
I Aftes samledes en Del militaristiske Lærere, Læger og Sportsmænd til et Møde for at danne en Landsorganisation for de Drengespejderkorps, der efter engelsk Mønster er bleven oprettet her i Landet.
Man vedtog et foreløbigt Lovudkast, og Premierløjtnant i Husarerne L e m b c k e valgtes til Formand. Den øvrige Bestyrelse kom til at brstaa af Valbykredsens Dumpekandidat, Dr. Phil O s c a r H a n s e n, Skolebestyrer Hartvig M ø l l e r, Hellerup, Konsul N ø r g a a r d og Reservelæge B ø c h e r.
Den Ide, som disse militaristiske Voksne har faaet omplantet paa dansk Grund, stammer oprindelig fra Sydafrika. Under Boerkrigen gjorde Drengene nemlig Spejdertjeneste mod Englænderne, og disses Overkommandant Lord R o b e r t s førte saa Planen hjem til England, hvor der hurtigt blev oprettet en Mængde frivillige Drengespejderkorps.
At Drenge, der ikke har andet at bestille, og som maaske ikke kan afvinde Skoeundervisningen tilstrækkelig Interesse, med Begærlighed griber efter en saadan Ide, at komme til at lege rigtig Soldat, ja endog noget saa spændende og romantisk som "Spejder" - det kan man forstaa og tilgive. Men at voksne Mænd og oven i Købet "Pædagoger" vil række Haand til at organisere en saadan Galskab, der kun vil medføre Udstrækningen af en raa Bølleskare og en overspændt, indbildsk Ungdom indenfor Bourgoisiets Drengeverden - det er lige saa uforstaaeligt som usømmeligt.
Vi har dog baade Raahed, Militærgalskab og Humbug nok i Overklasserne.

Nationaltidende skrev igen 22. december

[7]

Fra Spejdertroppens Inspektion.
En fornøjelig Beretning.
Som en Prøve paa, hvorledes det ny oprettede S p e j d e r k o r p s arbejder med sine ungdommelige Rekrutter i Spejdersport skal vi meddele følgende fornøjelige Beretning fra en af Deltagerne om den Inspektion, der for et par Dage siden fandt Sted ved Lyngby.
Kl. 12 kørte K r o n p r i n s e n s Automobil op for Sorgenfri, og efter at hs. kgl. højh. havde hilst paa Spejderne, og prinserne F r e d e r i k og K n u d hver var indtraadt i sin Patrouille, tog Øvelsen sin Begyndelse:
Den ene Trop rykker strax i Forvejen mod Frederiksdal. Resten bliver tilbage, og mens man venter paa, at de andre skal faa forspring, sende Spejderne to og to ned i Lyngby i forskellige Smaahverv. En skal skaffe at vide, hvor nærmeste Læge bor, en anden hvor Apoteket eller nærmeste Udsalgssted af Forbindssager er, en tredie, naar første første Tog til Østerbro gaar o.s.v. En efter En kommer de løbende og afleverer deres meldinger, og snart er Troppen igen samlet.
Saa rykkes der mid Frederiksdal: Der marcheres ikke; men Spejderne gaar i en aaben Patrouilleformation - de 25 Spejdere i denne Trop er spredt over en strækning på 100 m. Hvert Øjeblik ser man en Patrouillefører kalde en Spejder til sig - og man hører ham f. ex. spørge: "Hvad hed sidste vej paa venstre Haand?" - "Hvad var det for et højt Taarn, vi for lidt siden kunde se i Retning af Skoven der ovre?" - "Hvad Nummer havde det Automobil, der drejede af ad Vejen mod Holte for 5 Minutter siden?" o.s.v.-
Saa er man ved Frederiksdal.
En supponeret Fjende staar en Dagsmarsch Nord for Slottet. Troppen skal nu slaa Lejr og sikre sig i nævnte Retning. I Løbet af nogle faa Minutter er Teltene rejst, og snart stiger ogsaa Røgen tilvejrs fra Ildstedet, hvor "Maggie"-Suppen tilberedes.
Det er en broget Scene, der nu viser sig for En: Spejderne løber frem og tilbage. Alle er travlt beskæftigede. Hver har sit at tage Vare.
To Patrouiller er i gang med at lave en "Væv" af Stave og Garn, og nu kommer andre løbende ned fra Søen med favnen fuld ad afskaarne Siv. De kaster Sivene i en Dynge, og saa gaar det af Sted for at skaffe flere. Drengene ved Væven tager fat. "Hæv! - Sænk!", kommanderer Føreren, og snart efter er Madratsen klar til at kunne lægges paa fin Plads i Teltbunden. - Spejderne kommer løbende med indsamlet Brænde, en af dem gaar i Gang med at hugge det i Stykker til Ilden. Der kommer en anden slæbende paa en Lærredsspand fuld af Vand.
Nu raaber Posten ved Hjortsholmen "Giv Agt!" og paa Bakkerne i retning af Virum ser man en Spejder med to Signalflag fortone sig skarpt mod Himlen, Flagene skifter Stilling, rask som i en leg.
Man lytter med Forbavselse til de mange Damenavne, som de skiftende Flagstillinger rent mekanisk synes at bringe paa den modtagende Spejders Læber: "Fritze", - "Ida" - "Emmy" - "Nancy" - - men endnu mere stiger Forbavlselsen, naar Spejderen ud af denne Buket drager følgende Essens - "Fjendtlige Spejdere gaar imod Syd".
Saa skifter Sceneriet. Oversergent K i e r b y viser Stokkeslag med "Førerpatrouillen", og Rekrutterne betragtere med misundelige Blikke deres flinke Kammerater.
Saa snart dette er forbi, falder to Spejdere til Jorden; nu skal Sanitetsøvelserne begynde. Kammeraterne er hurtigt hos dem. Den ene har "brækket højre Skinneben". Den anden "har faaet et Snitsaar i Underarmen". Det er en fornøjelse at de den Iver, de unge Samariter lægger for Dagen.
Se nu ham, der skal forbinde Underarmen. Han er saa optaget, at han ikke lægger mærke til, at hans egen højre Haand bløder. Da man gør ham opmærksom paa det, tørrer han den rask af i en Græstørv, uden at sige noget, og et Øjeblik efter ligger Forbindingen - ɔ: den "blinde".
Nu er Spejderen med det brækkede Ben færdig. Hans Hjælpere er trukket af Frakkerne og bærer ham nu paa en Baare lavet af disse og to Stave.
Under alt dette har Prinserne været paa Færde overalt. Prins F r e d e r i k f. Ex. i rask Løb gaaet ned til Stranden sammen med de Spejdere, der skal hente Siv.
Endelig sluttes af med en Sporøvelse. En lille Patrouille sendes paa Sporet efter en "Hjort". Den er løbet gennem Krohaven og Slotsparken op til Virumvejen. Her fanges den hurtigt - Sporene er i Dag tydelige efter Regnen. Prins F r e d e r i k har stadig været blandt de forreste.
Der afmarcheres til Lyngby. Ved S o r g e n f r i opmarcherer Tropperne. K r o n p r i n s e n udtrykker i et Par opmuntrende Ord sin Tilfredshed med Drengenes Optræden. Dette besvares af Spejderne med 3 taktfaste Hurraer, og Inspektionen er forbi.

Folkets Avis - København skrev følgende 23. december 1910

[8]

Snobber og Spejdere
Den første Øvelsestur.
Spejderkorpset er det nyeste Udslag af Krigsgalskabens Spekulation i Drenge og umyndige - de eneste, den endnu kan gøre sig Haab om at faa fat paa ad Frivillighedens Vej.
Hvor latterligt og dumt det hele Vrøvl om "Spejdertjenesten" er, ser man bedst af den "Spejdertjeneste", der udføres paa Korpsets Øvelsesture. De herværende Højreaviser er himmelglade over at et par rigtige Prinser F r e d e r i k og K n u d har leget med. To af Spejderne fik den Opgave at skaffe at vide, naar det første Tog gaar fra Lyngby til Østerbro. To andre skulle udspejde, hvor Apoteket i Lyngby ligger.
At dette er af den aller største Betydning for Krigsmagten, tvivler vi selvfølgelig ikke om. I hvert Fald tvivler vi ikke om, at det er en fuldstændig idiotisk Maade at bruge Børnenes Tid paa, og at det hele Korps ganske overflødiggøres i samme Øjeblik, Krigsledelsen anskaffer sig en Vejviser - den faas hos Krak, Nygade 7 - og en af Jernbanens Lommekøreplaner.

Se også

Kilder og eksterne henvisninger